Smoke-dried River Trout Soup (सुकेको असला माछाको झोल)